Ochrana súkromia

1.     Výklad základných pojmov

 • Prevádzkovateľom portálu www.vedky.sk je fyzická osoba – nepodnikateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Spracovávanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2.     Účel spracovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva, t.j. získava, zhromažďuje, zaznamenáva, usporadúva, prepracúva, mení, vyhľadáva, prehliada, preskupuje, kombinuje, premiestňuje, využíva, uchováva, likviduje, prenáša, poskytuje, sprístupňuje alebo zverejňuje osobné údaje užívateľov portálu na účely:
 1. poskytovania a ďalšieho skvalitňovania služieb portálu www.vedky.sk
 2. reklamných, marketingových a propagačných ponúk určených pre užívateľov portálu
 3. akejkoľvek komunikácie s užívateľmi
 4. štatistických zisťovaní návštevnosti stránok a jej štruktúry

3.     Rozsah poskytovaných a spracovávaných osobných a ďalších údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva vo svojej databáze následovné, užívateľom poskytnuté osobné údaje:
 1. meno a priezvisko užívateľa (ak ho užívateľ vyplní pri registrácií-nepovinné, alebo neskôr kedykoľvek doplní pri úprave svojho profilu)
 2. e-mail
 • Prevádzkovateľ spracováva vo svojej databáze aj ďalšie užívateľom poskytnuté údaje:
 1. užívateľské meno a heslo užívateľa
 2. údaje poskytnuté užívateľom v ľubovoľnom rozsahu v časti „O mne“
 3. Dátum registrácie
 4. Dátum posledného prihlásenia
 5. Status online
 • Užívateľ berie na vedomie, že jeho užívateľské meno, jeho meno a priezvisko (ak ich užívateľ vyplní pri registrácií-nepovinné, alebo neskôr kedykoľvek doplní pri úprave svojho profilu), údaje vyplnené v časti „O mne“, dátum registrácie a čas uplynutý od posledného prihlásenia a status online budú prostredníctvom portálu prístupné všetkým užívateľom, vrátane neregistrovaných užívateľov, ak si v časti „Účet (nastavenia)/ Súkromie/ Skryť môj profil“, nezvolí možnosť „Skryť môj profil /Áno“.
 • Ostatné osobné a ďalšie údaje poskytnuté užívateľom nie sú prístupné jednotlivým užívateľom a slúžia len pre potreby prevádzkovateľa na účely podľa týchto zásad ochrany súkromia.
 • Poskytnutie osobných a ďalších údajov na portál, resp. prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Ak sa však chce užívateľ registrovať na portáli, je povinný poskytnúť povinné údaje, ktorými sú emailová adresa, užívateľské meno a heslo.

4.     Súhlas užívateľa so spracovávaním osobných a ďalších údajov

 • Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne a vedome, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné a že dáva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa na účely uvedené v článku 2. týchto zásad ochrany súkromia.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať doručením prejavu vôle užívateľa na emailovú adresu prevádzkovateľa: vedky@vedky.sk.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné a ďalšie údaje, ktoré mu poskytol užívateľ, s výnimkou tých údajov, ktoré sú voľne prístupné všetkým (aj neregistrovaným) užívateľom alebo ktoré užívateľ zverejnil na diskusných fórach, v obsahoch hodnotiacich komentárov alebo inde na portáli a ktoré si prevádzkovateľ od neho nevyžiadal, nepredá ani inak nesprístupní tretím osobám a zaväzuje sa ich chrániť všetkými dostupnými technickými prostriedkami v zmysle zákona č122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. To neplatí v prípade, ak si osobné a prípadne aj ďalšie údaje poskytnuté užívateľom vyžiadajú orgány oprávnené prejednávať priestupky, orgány činné v trestnom konaní, resp. iné oprávnené orgány verejnej moci v SR v rámci ich právomoci.

5.     Cookies

 • Pokiaľ si prezeráte webové stránky www.vedky.sk, dochádza k využívaniu tzv. “cookies” a to za účelom zabezpečenia lepších služieb. Používaním portálu vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.
 • Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.
 • Používame taktiež software tretích strán, ktorý následne používa súbory cookies a to: Google – za účelom analýzy návštevnosti (Google Analytics).
 • O spôsobe používania cookies nájdete informácie tu: (http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/).

6.     Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany súkromia podľa vlastného uváženia, najmä vzhľadom k zmene poskytovaných služieb portálu a s tým súvisiacich zmien rozsahu vyžadovaných osobných a ďalších údajov užívateľov.