Pravidlá používania portálu

1.     Úvodné ustanovenia

 • Portál http://www.vedky.sk (ďalej len „portál“), je verejný internetový portál , poskytujúci užívateľom prehliadať či meniť obsah stránok pridávaním či upravovaním článkov, zúčastnovať sa diskusií alebo využívať iné slúžby podľa ponuky portálu.
 • Služby sú na portáli poskytované používateľom zdarma.
 • Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na portáli je fyzická osoba – nepodnikateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli.

2.     Registrácia a profil užívateľa

Registrácia a vytvorenie profilu
 • Každý užívateľ je oprávnený zaregistrovať sa na portáli prostredníctvom registračného formulára a vytvoriť si vlastný profil, avšak registrácia a vytvorenie profilu nie je povinné. Registrácia a vytvorenie vlastného profilu užívateľovi umožňuje využívať väčší rozsah služieb oproti užívateľom, ktorí na portáli zaregistrovaní nie sú. Vytvorenie si vlastného profilu užívateľa je podmienené predchádzajúcou registráciou užívateľa, pričom registrovaný užívateľ nie je povinný si vlastný profil vytvoriť. Profil obsahuje základné informácie o užívateľovi, kde má možnosť sa voľne vyjadriť o svojej osobe, záľubách atď. Súčasťou profilu je aj miesto na fotografiu, prípadne iný obrazový záznam užívateľa, ktoré si užívateľ môže, ale nemusí vložiť.
 • Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné, že má viac ako 14 rokov, že súhlasí s týmito podmienkami používania a že prevádzkovateľ je oprávnený zaradiť a uchovávať jeho osobné údaje vo svojej databáze. Bližšie podmienky spracovávania, uchovávania a nakladania s osobnými údajmi užívateľa sú uvedené v sekcii označenej „Ochrana osobných údajov“, ktorá sa nachádza na tomto portáli. Vyplnením a odoslaním registračného formulára ďalej užívateľ vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený mu zasielať formou emailu rôzne promočné akcie, špeciálne užívateľské výhody, prípadne aj reklamné e-letáky, pri zachovaní zásady vhodnosti a primeranosti. Užívateľ je povinný uchovávať a zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje na portál (užívateľské meno a heslo) tak, aby nijakým spôsobom nemohlo dôjsť k ich odcudzenie alebo zneužitiu. Ak sa užívateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
Zrušenie registrácie a zmena profilu
 • Užívateľ si nemôže sám zrušiť registráciu. Môže si však meniť údaje zadané v profile, pričom zmena zahŕňa aj vymazanie už poskytnutých údajov, s výnimkou povinných údajov, ktorými sú heslo, emailová adresa a užívateľské meno. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie existujúcej registrácie, obmedzenie užívateľských práv, úpravu alebo výmaz údajov v profile užívateľa, prípadne na iné vhodné kroky súvisiace s poskytnutými údajmi užívateľa v prípade, ak užívateľ porušuje tieto podmienky používania, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, prípadne aj príslušné predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený vymazať fotografiu alebo iný obrazový záznam v profile užívateľa v prípade, ak tieto budú v rozpore s dobrými mravmi, budú vulgárne, obscénne alebo pornografické alebo budú v rozpore s právnym poriadkom SR.

3.     Práva a povinnosti užívateľa

 • Každý užívateľ je pri využívaní služieb portálu www.vedky.sk povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy platné na území SR, prípadne platné v štáte, z územia ktorého sa prostredníctvom siete internet pripojil na portál, najmä, ale nielen ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.), Zákona o dizajnoch (zákon č. 444/2002 Z.z.), Zákona o ochranných známkach (zákon č. 55/1997 Z.z.), Zákona o ochrane osobných údajov (č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení), Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) a Zákona o reklame (147/2001 Z.z.), a je si vedomý právnych následkov za ich porušenie.
 • Užívateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek neoprávnených zásahov do autorských práv a práv príbuzných a súvisiacich s autorskými právami (práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov a práva vysielateľov) k záznamom – dielam umiestneným na portáli, diela tretích osôb nesmie sprístupňovať verejnosti, verejne rozširovať, uskutočňovať ich verejný prenos, resp. inak verejne používať bez súhlasu ich autorov alebo licenčných nadobúdateľov práv na použitie diel. Bez súhlasu autora možno diela umiestnené na portáli použiť len na základe tzv. „zákonných licencií“ upravených v ustanoveniach § 24 až § 38 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).
 • Rovnako je užívateľ povinný zdržať sa aj neoprávnených zásahov do ostatných práv duševného vlastníctva k záznamom a chráneným majetkovým právam obsiahnutým na záznamoch, ktoré sú umiestnené na portáli. Ostatnými právami duševného vlastníctva sa na účely týchto podmienok používania rozumejú najmä patentové právo (právo vynálezov), právo dizajnov, právo úžitkových vzorov, právo ochranných známok, právo označení pôvodu a zemepisných označení, právo obchodných mien, právo know-how, právo loga, právo doménových mien a právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnických osôb.

4.     Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na portáli.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa okamžite odstrániť záznamy, informácie alebo údaje, ktoré na portál užívateľ uložil a ktoré podľa názoru prevádzkovateľa sú v rozpore s týmito podmienkami používania, so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne aj s príslušnými predpisy primárneho práva Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje rovnaké oprávnenie aj v prípade, ak záznamy, informácie alebo údaje uložené užívateľom sú v rozpore s dobrými mravmi alebo ich poskytovateľ vyhodnotí ako nevhodné.
 • Užívateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo inú ujmu, ktorá v súvislosti s postupom prevádzkovateľa podľa tohto bodu užívateľovi vznikla alebo môže vzniknúť.
 • V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

5.     Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky používania podľa vlastného uváženia.
 • V prípade, ak sa užívateľ dopustí konania, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami používania, resp. s právnym poriadkom SR, je prevádzkovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť s ním zmluvný vzťah a zrušiť jeho registráciu. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí doručením oznámenia užívateľovi. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na náhradu škodu, ktorú užívateľ týmto svojím protiprávnym konaním spôsobil.
 • Užívateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom výpoveďou, resp. požiadaním o zrušenie registrácie. V tomto prípade zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom skončí okamihom, kedy je prejav vôle k ukončeniu zmluvy doručený prevádzkovateľovi.
 • V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu, pri zrušení registrácie užívateľa alebo po zablokovaní jeho účtu, má prevádzkovateľ aj naďalej právo udržiavať a používať užívateľom poskytnutý obsah všetkých jeho záznamov, informácií a údajov, ktoré užívateľ počas využívania portálu pridal, uložil, zverejnil alebo iným spôsobom poskytol na portál, a to na časovo neobmedzenú dobu.
 • Zmluva uzavretá podľa týchto podmienok používania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť najmä dohodou. V prípade, ak sa dohoda nedosiahne, resp. nedôjde ani k rokovaniu zmluvných strán ohľadne jej obsahu, oprávnená strana sa môže obrátiť so svojim nárokom na miestne príslušný súd Slovenskej republiky.